http://sop.bg/ou-pvolov-406/

 

2016г.

» ПУБЛИЧНА ПОКАНА

» ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

» ПРОТОКОЛ на Комисията по офертите

» РЕШЕНИЕ-процедура по ЗОП

 

2015г.

» ПУБЛИЧНА ПОКАНА

» ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

» ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДОКУМЕНТИ

» РЕШЕНИЕ-процедура по ЗОП

 

2014г.

» АОП – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

» РЕШЕНИЕ

 

» УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

» ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

» ДОКУМЕНТАЦИЯ

» ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ

» РЕШЕНИЕ

» ПРОТОКОЛ No7

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

» ОБРАЗЕЦ 1

» ОБРАЗЕЦ 2

» ОБРАЗЕЦ 3

» ОБРАЗЕЦ 4

» ОБРАЗЕЦ 5

 

 

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЧЛ.8, АЛ.1 ОТ ЗП

» ДОКУМЕНТАЦИЯ

» ПУБЛИЧНА ПОКАНА

» ПРИЛОЖЕНИЯ

» КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

» ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

» РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

2013г.

» ОБЯВА

» ПУБЛИЧНА ПОКАНА

» ПРОТОКОЛ на Комисията по офертите

» РЕШЕНИЕ-процедура по ЗОП