ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ“ КЪМ ОУ“П. ВОЛОВ“ – гр. ДОБРИЧ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА ЗА ОС

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО ОС

ПРОТОКОЛ ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ НА ОС – 12.01.2024г.