Име  Презиме  Фамилия

Длъжност

ПКС

Ивелин Мирчев Иванов директор I
Миглена Радева Стоянова зам.-директор I
Галина Пенчева Василева педагогически съветник  IV
Христо Митков Димитров учител на ГЦОУД в начален етап
Венета Трендафилова Минчева учител на ГЦОУД в начален етап
Георги Русев Стойчев ст. учител в начален етап  III
Ценка Милева Желева ст. учител в начален етап III
Наталия Димитрова Георгиева ст. учител в начален етап, английски език  III
Нели Николова Петкова ст. учител в начален етап,английски език  III
Юлияна Любенова Прокопиева ст. учител в ПИГ в начален етап  III
Виолета Георгиева Митева ст. учител в ПИГ в начален етап
Димитричка Петрова Якимова учител в прогимназиален етап БЕЛ     III
Анелия Василева Илиева учител в прогимназиален етап Английски език
Мариян Петров Иванов учител в прогимназиален етап Математика;ИТ
Кристина Христова Кръстева ст. учител в прогимназиален етап История; География
Николета Кирилова Павлова учител в прогимназиален етап БЕЛ
Мирослав Вълков Спасов ст. учител в прогимназиален етап изобразително изкуство;
Адриана Георгиева Георгиева учител в прогимназиален етап Физическо възпитание  III