ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

» Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище;

» Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на всяко дете;

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ПОДГОТОВКАТА:

» Задължителна работа с малките ученици от 8.00 до 14.00 часа, разпределени в 4 учебни часа дневно по 30 минути и дейности по интереси;

» Овладяване на езика като основна човешка потребност за общуване, комуникиране и опознаване на света;

» Формиране и усъвършенстване на уменията за писане;

» Формиране на елементарни математически представи, запознаване с числата до 10 и тяхната количествена стойност;

» Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето;

» Изграждане на „адаптивност“ към учебната среда;

» Създаване на здравословен начин на живот;

» Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности;

» Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и нежива среда;

» Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда;

» Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност, изобразително – практическата подготовка на децата и осигуряване на  целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище;

» Развитие на графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас;

» Общуването с музиката се основава на познавателна, развиваща, комуникативна и възпитаваща функция;

» Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения;

» Основна цел да развият и подготвят детето за бъдеща дейност в първи клас, като формира конкретни представи за самостоятелна работа и формиране на готовност за обучение по физическа култура;

» Физическа култура цел и развитие на здрави, жизнеспособни, интелигентни деца;

» Формиране на двигателни умения;

» Активно включване на децата в организираните училищни празници;