» ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

» ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА  И  УСТРОЙСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

» ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

» ЕТИЧЕН КОДЕКС

» ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК