» ЗАПОВЕД ГРАФИК ПРИЕМ 7 КЛАС

» ЗАПОВЕД ОЛИМПИАДИ

» АНЕКС КЪМ КТД 2016г.

» КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 19.06.2016г.

» НАРЕДБА № 4 ОТ 30.11.2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

» НАРЕДБА № 5 ОТ 30.11 2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

» НАРЕДБА № 6 ОТ 11.08.2016 г. ЗА УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

» НАРЕДБА № 7 ОТ 11.08.2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

» НАРЕДБА № 9 ОТ 19.08.2016 г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» НАРЕДБА № 11 ОТ 01.09.2016 г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

» НАРЕДБА № 12 ОТ 01.09.2016 г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

» НАРЕДБА № 13 ОТ 21.09.2016 г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

» НАРЕДБА № 6 ОТ 30.11.2015 г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

» НАРЕДБА № 8 ОТ 11.08.2016 г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

» НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

» ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

» ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

» ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017г.

» ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО